1. Obowiązywanie
  Sprzedaż i dostawy firmy DEUBLIN Polska Sp. z o.o. (zwanej dalej "Deublin") odbywają się wyłącznie na podstawie poniższych ogólnych warunków sprzedaży i dostaw (zwanych dalej "warunkami dostaw"), które zamawiający akceptuje przez złożenie zamówienia lub przyjęcie dostawy. Obowiązują one również dla wszystkich przyszłych transakcji z zamawiającym. Obowiązywanie odmiennych i/lub uzupełniających warunków handlowych zamawiającego jest wykluczone, nawet jeżeli firma Deublin nie zgłasza wobec nich wyraźnego sprzeciwu.
2. Zawarcie i treść umowy
2.1 Oferty firmy Deublin nie są zobowiązujące. Umowa obowiązuje dopiero po pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez firmę Deublin i jest zgodna wyłącznie z treścią potwierdzenia zamówienia i niniejszymi warunkami dostaw.
2.2 Firma Deublin zastrzega sobie wszystkie prawa do dokumentacji sprzedaży (w szczególności do katalogów, fotografii i rysunków), planów i wzorców. Nie wolno ich udostępniać osobom trzecim i należy je niezwłocznie zwrócić na żądanie firmy Deublin.
2.3 Firma Deublin zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji i formy przedmiotu dostawy, o ile jego właściwości zostaną zmienione jedynie w nieznacznym stopniu, a zmiany służą postępowi technicznemu lub uproszczeniu procesu produkcji.
3. Ceny, warunki płatności
3.1 Jeżeli strony nie uzgodniły konkretnej ceny przedmiotu dostawy, to cenę określa się na podstawie cennika firmy Deublin obowiązującego w momencie zawarcia umowy.
3.2 Wszystkie ceny firmy Deublin nie zawierają ustawowo obowiązującego podatku VAT. Obowiązują loco magazyn Deublin i nie zawierają kosztów opakowania i transportu oraz ubezpieczenia, które są doliczane oddzielnie. Zamawiający ponosi opłaty na rzecz budżetu, na przykład cła,  powstające w związku z importem przedmiotu dostawy. Ubezpieczenia przesyłek mogą nie być zawierane tylko na życzenie zamawiającego.
3.3 Każda faktura firmy Deublin podlega zapłacie bez potrąceń w terminie określonym w umowie lub podanym na fakturze. Jeżeli nie jest to określone inaczej to termin ten liczy się od daty faktury. Po bezskutecznym upływie tego terminu występuje zwłoka. Płatności zamawiającego są uważane za dokonane dopiero wtedy, gdy firma Deublin otrzyma należną kwotę. W przypadku opóźnienia płatności firma Deublin ma prawo do żądania od zamawiającego odsetek za zwłokę w wysokości ustalonej ustawowo. Prawo do wytoczenia powództwa z powodu dalszych szkód z tytułu zwłoki pozostaje nienaruszone.
3.4 Weksle i czeki są przyjmowane tylko po specjalnym uzgodnieniu w celu wykonania zobowiązania i dla firmy Deublin są wolne od kosztów i wydatków.
3.5 Zamawiający ma prawo do potrąceń tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne jest bezsporne lub prawomocnie stwierdzone.
3.6 Zamawiający jest upoważniony do wytoczenia powództwa z tytułu prawa zatrzymania rzeczy tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne dotyczy tej samej umowy, jest bezsporne lub prawomocnie stwierdzone.
3.7 Jeżeli po zawarciu umowy firma DUBLIN dowie się o zagrożeniu brakiem zdolności finansowej zamawiającego, to ma prawo do realizacji pozostałych dostaw tylko po wniesieniu przedpłaty lub kaucji. Jeżeli przedpłaty lub kaucje nie zostaną wpłacone po upływie odpowiedniego terminu dodatkowego, to firma Deublin może całkowicie lub częściowo odstąpić od pojedynczych lub wszystkich umów. Prawo do wytoczenia powództwa z tytułu dalszych praw firmy Deublin pozostaje nienaruszone.
4. Okresy, terminy, wysyłka, przejście ryzyka
4.1 Terminy i okresy dostaw są wiążące tylko wtedy, gdy firma Deublin potwierdzi je w formie pisemnej, a zamawiający w odpowiednim czasie dostarczy lub udostępni firmie Deublin wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do realizacji dostawy oraz dokona uzgodnionych płatności. Uzgodnione okresy rozpoczynają się od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku późniejszych dodatkowych zamówień lub rozszerzenia zamówienia okresy odpowiednio wydłużają się.
4.2 Nieprzewidziane zdarzenia, takie jak siła wyższa, zarządzenia urzędowe, spory między pracodawcami i pracownikami oraz inne zdarzenia znajdujące się poza zakresem wpływu firmy Deublin i za które firma Deublin nie ponosi odpowiedzialności zwalniają ją od obowiązku terminowych dostaw na czas trwania tych zdarzeń. Uzgodnione okresy wydłużają się o czas trwania zakłóceń. O rozpoczęciu i zakończeniu zakłócenia zamawiający zostanie odpowiednio poinformowany. Jeżeli nie można przewidzieć zakończenia zakłócenia lub jeżeli trwa ono dłużej niż dwa miesiące, to każda strona ma prawo do odstąpienia od umowy.
4.3 Jeżeli zamawiający zwleka z odbiorem lub narusza inne obowiązki współdziałania, to firma Deublin ma prawo do składowania towaru na ryzyko i koszt zamawiającego. Prawo do wytoczenia powództwa z tytułu dalszych praw firmy Deublin pozostaje nienaruszone.
4.4 Z uzasadnionych powodów firma Deublin może realizować dostawy częściowe.
4.5 Dostawy odbywają się loco magazyn Deublin. Jeżeli z zamawiającym nie uzgodniono inaczej, to wysyłka odbywa się stosowaną drogą wysyłkową w standardowym opakowaniu. Firma Deublin nie przewiduje zwrotu opakowania.
4.6 Od momentu przekazania przedmiotu dostawy firmie transportowej ryzyko przechodzi na zamawiającego. Jeżeli przekazanie lub wysyłka opóźnia się z powodu zamawiającego, to ryzyko przechodzi na zamawiającego w dniu powiadomienia go o gotowości do wysyłki przedmiotu dostawy.
5. Gwarancja, obowiązek badania
5.1 Danych w katalogach, cennikach i innych materiałach informacyjnych przekazanych zamawiającemu przez firmę Deublin oraz danych opisujących produkt nie należy rozumieć jako gwarancji szczególnej jakości przedmiotu dostawy. Tego rodzaju gwarancje jakości należy wyraźnie uzgodnić w formie pisemnej.
5.2 Warunkiem praw gwarancyjnych zamawiającego jest sprawdzenie przedmiotu dostawy po otrzymaniu i niezwłoczne poinformowanie firmy Deublin o stwierdzonych wadach w formie pisemnej, najpóźniej jednak w ciągu jednego tygodnia po otrzymaniu przedmiotu. O ukrytych wadach niezwłocznie po ich wykryciu należy zawiadomić w formie pisemnej firmę Deublin.
5.3 W przypadku każdej reklamacji firmie Deublin przysługuje prawo obejrzenia i kontroli przedmiotu dostawy stanowiącego obiekt reklamacji. W tym celu zamawiający zapewni firmie Deublin niezbędny czas i możliwość. Firma Deublin może zażądać od zamawiającego odesłania przedmiotu dostawy będącego obiektem reklamacji do firmy Deublin na jej koszt. Jeżeli reklamacja zamawiającego okaże się nieuprawniona umyślnie lub nieświadomie, to zamawiający jest zobowiązany do zwrotu firmie Deublin wszystkich powstałych w związku z tym kosztów, np. kosztów kontroli i wysyłki.
5.4 Wady podlegające uzasadnionej reklamacji firma Deublin usunie zgodnie z własnym uznaniem przez nieodpłatną naprawę, wymianę wadliwej części lub całego przedmiotu dostawy.
5.5 Koszty transportu, przejazdu, pracy i materiałów związane z naprawą lub wymianą przedmiotu dostawy ponosi firma Deublin, z wyjątkiem przypadku opisanego w punkcie 5.3 zdanie 4.
5.6 Zamawiający zapewni firmie Deublin niezbędny czas i możliwość do naprawy lub wymiany przedmiotu dostawy. Tylko w nagłych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa zakładu lub, gdy firma DUBLIN zwleka z usunięciem wady, zamawiający ma prawo po niezwłocznym zawiadomieniu firmy Deublin do samodzielnego usunięcia wady lub zlecenia jej usunięcia osobie trzeciej i żądania od firmy Deublin pokrycia niezbędnych wydatków.
5.7 Części wymienione przez firmę Deublin przechodzą na jej własność.
5.8 Firma Deublin nie uznaje roszczeń gwarancyjnych w przypadku szkód powstałych na skutek niewłaściwego stosowania lub stosowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowego składowania, nieprawidłowego przechowywania, nieprawidłowego transportowania, nieprawidłowego montażu, nieprawidłowego uruchomienia, niewystarczającej konserwacji, nieprawidłowej obsługi lub nieprawidłowego wbudowania przez zamawiającego, stosowania nieodpowiednich akcesoriów lub nieodpowiednich części zamiennych lub na skutek naturalnego zużycia, o ile za szkody nie ponosi odpowiedzialności firma Deublin.
5.9 Jeżeli usunięcie wady w ramach gwarancji przez naprawę lub dostawę części zamiennej nie powiedzie się, nie odpowiada ono zamawiającemu lub firma Deublin odmówi wykonania naprawy na podstawie § 439 ust. 1 kodeksu cywilnego, to zamawiający może według własnego uznania anulować umowę dotyczącą wadliwego przedmiotu dostawy, żądać odpowiedniej obniżki ceny lub żądać zwykłej kwoty szkód lub odszkodowania za szkodę zamiast świadczeń lub zwrotu swoich nakładów.
5.10 Okres przedawnienia roszczeń gwarancyjnych dotyczących przedmiotu dostawy wynosi dwanaście miesięcy od momentu przejścia ryzyka.
5.11 W pozostałych przypadkach obowiązuje punkt 6.
6. Ograniczenie odpowiedzialności
6.1 Gdyby zamawiający nie był w stanie wykorzystać dostarczonego produktu zgodnie z umownym przewidywaniem z powodu niedbałej informacji lub rekomendacji na skutek fałszywego przedstawienia przez Deublin faktów w dokumentacji – czyli instrukcji obsługi i konserwacji dostarczonego produktu – to zastosowane zostaną odpowiednio warunki opisane w punktach 5.6 i 6.2, a wszystkie inne roszczenia są wykluczone.
6.2 Deublin będzie odpowiedzialny za szkody niespowodowane samym dostarczonym produktem jedynie w odniesieniu do:
  1. celowego działania lub rażącego niedbalstwa Prezesa Zarządu (CEO) lub dyrektorów wykonawczych Deublin
  2. przypadków utraty życia, uszkodzeń ciała lub zdrowia
  3. przypadków wad, które zostały przemilczane w sposób celowy, lub których brak był zagwarantowany przez Deublin
  4. przypadku wad dostarczonych produktów gdzie zastosowanie ma także polskie prawo dotyczące odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom lub ich prywatnie użytkowanemu mieniu.
6.3 W przypadkach istotnego naruszenia zasadniczych zobowiązań umowy Deublin będzie odpowiedzialny zarówno za rażące jak i lekkie zaniedbania swych pracowników – ta odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości strat racjonalnie dających się przewidzieć w czasie zawierania umowy. W przypadku naruszenia niematerialnych zobowiązań umownych Deublin nie ponosi odpowiedzialności za lekkie zaniedbania.
7 Zastrzeżenie prawa własności
7.1 Jeżeli jest tak określone w umowie, lub na fakturze, to dostarczone produkty pozostają własnością firmy Deublin do momentu całkowitej zapłaty wszystkich należności wobec firmy Deublin wynikających ze stosunków handlowych z zamawiającym.
7.2 Przy rachunku bieżącym obowiązuje zastrzeżone prawo własności dla zabezpieczenia salda należnego firmie Deublin.
7.3 Zamawiający może zbyć produkty z zastrzeżonym prawem własności (zwane dalej "produktami zastrzeżonymi") tylko w ramach prawidłowych stosunków handlowych. Zamawiający nie ma prawa do zastawienia produktów zastrzeżonych, przeniesienia własności w celu zabezpieczenia lub wydawania innych dyspozycji zagrażających prawu własności firmy Deublin. Zamawiający już teraz odstępuje wierzytelność z tytułu dalszego zbycia firmie Deublin. Firma Deublin już teraz przyjmuje to odstąpienie. Jeżeli zamawiający zbywa produkty zastrzeżone po przetworzeniu, przekształceniu lub połączeniu z innymi produktami lub razem z innymi produktami, to odstąpienie wierzytelności następuje tylko w wysokości uzgodnionej części, która odpowiada cenie uzgodnionej przez firmę Deublin i zamawiającego z doliczeniem marży zabezpieczającej w wysokości 10% tej ceny. Zamawiający jest upoważniony odwołalnie do dochodzenia we własnym imieniu odstąpionych firmie Deublin wierzytelności przysługujących powierniczo firmie DUBLIN. Firma Deublin może odwołać to upoważnienie oraz uprawnienie do dalszego zbycia, jeżeli zamawiający zwleka z istotnymi zobowiązaniami, jak na przykład płatność w stosunku do firmy Deublin.
7.4 Przetworzenie lub przekształcenie produktów zastrzeżonych przez zamawiającego zawsze odbywa się na rzecz firmy Deublin. Jeżeli produkty zastrzeżone są przetwarzane z innymi przedmiotami, to firma Deublin nabywa prawo współwłasności do nowego produktu w stosunku wartości produktów zastrzeżonych do innych przetwarzanych przedmiotów w momencie przetwarzania. Nowy produkt powstały w wyniku przetworzenia obowiązują takie same uregulowania, jak dostarczane produkty zastrzeżone.
7.5 Jeżeli produkty zastrzeżone są połączone z innymi przedmiotami, to firma Deublin nabywa prawo współwłasności do nowego produktu w stosunku wartości produktów zastrzeżonych do innych przedmiotów w momencie połączenia. Jeżeli połączenie odbywa się w taki sposób, że produkt zamawiającego stanowi produkt główny, to uważa się za uzgodnione, że zamawiający przenosi proporcjonalnie na firmę Deublin prawo współwłasności. Powstałą w ten sposób współwłasność zamawiający zastrzega dla firmy Deublin.
7.6 Zamawiający w każdej chwili udzieli firmie Deublin wszelkich potrzebnych informacji o produktach zastrzeżonych i/lub o roszczeniach, które zostały odstąpione firmie Deublin. Interwencje lub roszczenia osób trzecich dotyczące produktów zastrzeżonych zamawiający powinien natychmiast zgłosić firmie Deublin, przekazując konieczne dokumenty. Zamawiający jednocześnie poinformuje osoby trzecie o zastrzeżeniu prawa własności przez firmę Deublin. Koszty obrony przed interwencjami i roszczeniami ponosi zamawiający.
7.7 Zamawiający jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z produktami zastrzeżonymi w okresie zastrzeżenia prawa własności.
7.8 Firma Deublin na odpowiednie żądanie zamawiającego jest zobowiązana do zwolnienia zabezpieczeń przysługujących firmie na podstawie powyższych postanowień, jeżeli ich wartość realizacyjna przekracza o 10 % ogólną wartość zabezpieczonych wierzytelności firmy Deublin.
7.9 Jeżeli zamawiający zwleka z istotnymi zobowiązaniami, jak na przykład płatność wobec firmy Deublin, to firma Deublin nie naruszając innych praw może odebrać produkty zastrzeżone i wykorzystać je w inny sposób w celu zaspokojenia roszczeń za przypadające do zapłaty należności zamawiającego. W tym przypadku zamawiający zapewnia firmie Deublin lub osobom upoważnionym przez firmę Deublin natychmiastowy dostęp do produktów zastrzeżonych i ich wydanie. Jeżeli firma Deublin żąda wydania produktów na podstawie tego postanowienia, to nie uważa się tego za odstąpienie od umowy.
7.10 W przypadku dostaw do krajów o innym porządku prawnym, w których wyżej wymienione uregulowania dotyczące zastrzeżenia prawa własności nie mają takiego samego zabezpieczającego skutku prawnego jak w Polsce zamawiający powinien uczynić wszystko, aby niezwłocznie zapewnić firmie Deublin odpowiednie prawa zabezpieczające. Zamawiający będzie współdziałać we wszystkich sprawach, jak na przykład rejestracja, publikacja itd., które są konieczne i sprzyjają osiągnięciu skuteczności i egzekwowalności tego rodzaju praw zabezpieczających.
7.11 Na żądanie firmy Deublin zamawiający jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia produktów zastrzeżonych, przedstawienia firmie Deublin odpowiedniego dowodu zabezpieczenia i odstąpienia roszczeń wynikających z tytułu umowy ubezpieczeniowej na rzecz firmy Deublin.
8. Odpowiedzialność za jakość produktu
  Zamawiający nie będzie zmieniać dostarczonych produktów, ani ich wyposażenia, w szczególności nie będzie zmieniać lub usuwać istniejących ostrzeżeń o zagrożeniu w przypadku niewłaściwego użytkowania produktów. Jeżeli zamawiający naruszy powyższe postanowienie, to tym samym zwalnia firmę Deublin w stosunkach wewnętrznych od roszczeń osób trzecich związanych z odpowiedzialnością za jakość produktu, o ile jest on odpowiedzialny za usterkę powodującą odpowiedzialność.
9. Postanowienia ogólne
9.1 Zmiany i uzupełnienia umowy i/lub warunków dostawy oraz dodatkowe zastrzeżenia umowne wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również zmiany wymagania formy pisemnej.
9.2 Jeżeli jedno z postanowień umowy i/lub warunków dostawy jest całkowicie lub częściowo prawnie nieskuteczne, to pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Taka sama zasada obowiązuje również wtedy, gdy w umowie i/lub w warunkach dostawy wystąpi luka prawna.
9.3 Wyłącznym sądem właściwym dla rozwiązywania wszystkich sporów z tytułu umowy jest sąd we Wrocławiu. Firma Deublin ma jednak prawo do wytoczenia sporu prawnego również w sądzie właściwym dla zamawiającego.
9.4 Obowiązuje prawo Rzeczpospolitej Polskiej przy wyłączeniu konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
10. Klauzula Sankcyjna
10.1 Kupujący niniejszym przyjmuje do wiadomości, że dostawa Towarów i świadczenie Usług mogą podlegać sankcjom (co oznacza wszelkie obowiązujące kontrole eksportu, sankcje handlowe lub gospodarcze, embarga lub podobne instrumenty prawne, regulacje, zasady, licencje, nakazy lub wymogi, w tym między innymi sankcje ONZ, Wielkiej Brytanii, USA i UE, zwane dalej „Sankcjami”).
10.2 Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie Sankcji i nie może podejmować żadnych działań, które mogłyby doprowadzić do naruszenia Sankcji przez Dostawcę. W szczególności Kupujący gwarantuje i oświadcza, że: (i) nie jest podmiotem objętym sankcjami, nie jest własnością takiego podmiotu ani nie jest kontrolowany przez taki podmiot (podmiot lub podmioty wymienione w jakimkolwiek wykazie podmiotów oznaczonych lub objętych ograniczeniami na mocy Sankcji, w tym między innymi skonsolidowanym wykazie osób, grup i podmiotów objętych sankcjami finansowymi UE prowadzonym przez Unię Europejską, skonsolidowanym wykazie podmiotów objętych sankcjami finansowymi w Wielkiej Brytanii prowadzonym przez brytyjskie Ministerstwo Skarbu oraz wykazie specjalnie oznaczonych obywateli i osób zakazanych prowadzonym przez amerykański Urząd Nadzoru nad Zagranicznymi Aktywami, zwane dalej „Podmiotami Objętymi Sankcjami”); (ii) nie będzie wykorzystywać, sprzedawać, odsprzedawać, eksportować, reeksportować, przekazywać, dystrybuować, zbywać ani ujawniać Towarów ani Usług, ani w jakikolwiek inny sposób nimi gospodarować, bezpośrednio lub pośrednio: (a) na żadnym terytorium, na którym dostawa Towarów i/lub Usług byłaby ograniczona lub zabroniona na mocy Sankcji (z zastrzeżeniem uzyskania przez Klienta wszelkich wymaganych licencji i/lub pozwoleń), w tym między innymi na podstawie art. 12g rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z późniejszymi zmianami, w zakresie powrotnego eksportu zakazanych towarów i technologii do Rosji lub w celu wykorzystania w Rosji; (b) w żadnym kraju ani miejscu przeznaczenia, ani na żadnym terytorium, z którym Dostawca, zgodnie z prowadzoną polityką, nie prowadzi interesów (w tym między innymi w Iranie, Syrii, Sudanie, Rosji i Sewastopolu, na Kubie, Białorusi i Krymie, w Republice Donieckiej i Republice Ługańskiej, w obwodach chersońskim i zaporoskim oraz w Korei Północnej, a także na wszelkich innych terytoriach obejmowanych szeroko zakrojonymi Sankcjami); (c) żadnemu Podmiotowi Objętemu Sankcjami (ani żadnemu podmiotowi będącemu własnością Podmiotu Objętego Sankcjami lub kontrolowanemu przez taki Podmiot); (iii) uzyska i utrzyma wszelkie wymagane pozwolenia na eksport lub inne zezwolenia rządowe oraz dopełni wszelkich formalności niezbędnych do wykorzystywania, sprzedawania, odsprzedawania, eksportowania, reeksportowania, przekazywania, dystrybuowania, zbywania i ujawniania Towarów i/lub Usług lub gospodarowania nimi w inny sposób; (iv) nie będzie w żaden sposób wykorzystywać Towarów ani Usług, w całości ani w części, do rozwoju, wytwarzania, obsługi, eksploatacji, konserwacji, przechowywania, wykrywania, identyfikacji ani rozprzestrzeniania broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej, ani do rozwoju, wytwarzania, konserwacji ani przechowywania pocisków zdolnych do przenoszenia takiej broni, ani do żadnego końcowego zastosowania wojskowego z naruszeniem jakiegokolwiek obowiązującego embarga (w tym między innymi embarg nałożonych przez UE, Wielką Brytanię, USA, OBWE i /lub ONZ). Ponadto Kupujący nie będzie sprzedawać, odsprzedawać, dostarczać, eksportować, reeksportować, przekazywać, przekierowywać, dystrybuować ani zbywać Towarów ani Usług żadnej osobie trzeciej, jeżeli wie lub ma podstawy, by przypuszczać, że Towary i/lub Usługi są lub mogą być przeznaczone do jednego z zastosowań określonych w punkcie 23.
10.3 Kupujący wprowadzi i będzie utrzymywał odpowiedni mechanizm monitorowania w celu wykrywania ewentualnych naruszeń Sankcji przez jakiekolwiek osoby trzecie, w tym przez potencjalnych odsprzedawców.
10.4 Każde naruszenie podpunktów 1, 2 lub 3 stanowi istotne naruszenie umowy pomiędzy stronami i uprawnia Dostawcę (i) do rozwiązania któregokolwiek z bieżących lub przyszłych zamówień/Umów z Kupującym oraz (ii) do zastosowania wszelkich uzgodnionych i/lub dostępnych środków zaradczych.
10.5 W przypadku jakichkolwiek problemów w stosowaniu podpunktów 1, 2 lub 3 Kupujący niezwłocznie powiadomi o nich Dostawcę.
10.6 Dostawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności i przeszłości Kupującego oraz do zażądania informacji dotyczących przestrzegania zobowiązań przed dostawą Towarów i/lub Usług oraz w dowolnym momencie w trakcie realizacji danego zamówienia/Umowy. Kupujący niezwłocznie udzieli (i) wszelkich żądanych informacji oraz (ii) wszelkiej pomocy, jakiej Dostawca może zasadnie wymagać w związku z taką weryfikacją.
   
  Wrocław, 02. kwietnia 2024